0Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
0Schowek
Twój schowek jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego xemar.pl


 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.xemar.pl

1.2 Sprzedającym jest firma XEMAR ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno, NIP 6321803119, REGON 277855698.

1.4 Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej: esklep@xemar.pl , a także telefonicznie pod numerem tel. 32 7531701 lub 32 6141616 w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze.
 

 

§. 2 DEFINICJE
 

2.1 Sprzedający/Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego pod adresem www.xemar.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 1.2 Regulaminu.

2.2 Kupujący – każda osoba fizyczna i prawna dokonująca zakupu towaru na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji oraz nabywająca prawa do jej własności.

2.3 Sklep – sklep internetowy firmy Xemar dostępny pod adresem internetowym www.xemar.pl

2.4 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.5 Konto Kupującego– miejsce dostępne dla Klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, kontakt ze sprzedającym, itp.

2.6. Autoryzowany Serwis – firma posiadająca ważny certyfikat uprawniający do naprawy i obsługi serwisowej producenta Towaru wystawiony przez producenta Towaru lub dystrybutora Towaru na terenie Polski.

2.7. Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym xemar.pl.


 

§. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

3.1 Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego xemar.pl

3.2 Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania za sklepu internetowego xemar.pl w celu zawarcia umowy i jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3 Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego xemar.pl mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.­

3.4 Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym xemar.pl oraz przystąpieniem do jego realizacji jest prawidłowe dokonanie rejestracji na stronie internetowej sklepu, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zamówienia.

3.5 Zawarcie umowy następuje w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia w sklepie.

3.6 Informacje o towarach wraz z podaniem cen prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej; Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie sklepu.

3.8 Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu są kwotami brutto i netto w polskich złotych (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3.9 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.


 

§. 4. INSTALACJA I EKSPLOATACJA
 

4.1 W celu zachowania gwarancji na niektóre Towary, instalacja i wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonane przez Autoryzowany Serwis lub Sprzedawcę - odpowiednia informacja znajduje się wtedy w opisie Towaru (produktu) w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej dostarczonej razem z Towarem.  Niezastosowanie się do tego powoduje automatyczne zakończenie odpowiedzialności gwarancyjnej przez Sprzedającego.

4.2 Kupujący w celu zachowania gwarancji jest zobowiązany do korzystania z Towaru zgodnie z normami przewidzianymi przez Producenta.

4.3 Koszty czynności serwisowych innych niż naprawy gwarancyjne pokrywa Kupujący i są one zależne od rodzaju urządzenia oraz miejsca wykonania zlecenia.


 

§. 5. PŁATNOŚCI I TRANSPORT
 

5.1 Na każdy zakupiony towar zostaje wystawiona faktura VAT lub paragon.

5.2 Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej lub przelewem na konto bankowe nr:  93 1020 2528 0000 0002 0016 2800

5.3 Sprzedający realizuje wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym. Istnieje możliwość zlecenia odbioru Towaru przez wybraną przez Kupującego firmę kurierską. W takim wypadku Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia warunków dostawy. W przypadku chęci odbioru osobistego towaru, Kupujący jest zobligowany do wcześniejszego poinformowania Sprzedającego i ustalenia z nim warunków odbioru.

5.4 Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od rodzaju zakupionego towaru. Dokładne informacje nt. kosztów transportu można znaleźć na stronie sklepu w dolnej stopce pod linkiem „Wysyłki, Dostawy, Czas realizacji” oraz w koszyku sklepu – po dodaniu wybranych towarów do koszyka, sklep wyświetli całkowity koszt wysyłki.

5.5 Kupujący ma obowiązek odebrania przesyłki pod wskazanym przez niego adresem. Kupujący ma obowiązek zadbania, aby w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba upoważniona do odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki opłaconej z góry przelewem, gdy przedstawiciel firmy kurierskiej nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, zostanie ona zwrócona do sklepu. W takiej sytuacji Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Zwrot pieniędzy zostanie wtedy zmniejszony o koszty wysyłki.

5.5 Kupujący winien sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem natychmiast, w chwili odbioru przesyłki. Wszelkie niezgodności należy zgłosić niezwłocznie do Sprzedającego.


 

§. 6. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 

6.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Kupującego. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania TowaruWskazane prawo dotyczy tylko konsumentów, nie dotyczy instytucji i przedsiębiorców (firm i osób prowadzących działalność gospodarczą)

6.2 W przypadku chęci zwrotu towaru, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta. Opakowanie powinno być nieotwarte, plomby nienaruszone.

6.3 Zgodnie z Ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

- usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach towary, gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Kupującego zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,

- towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- usługi i towary multimedialne.

6.4 W przypadku zwrotu towaru Kupujący proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres: esklep@xemar.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres: ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno z dopiskiem "Dział Sprzedaży Internetowej", oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W/w formularz jest dostępny do pobrania na stronie sklepu w dolnej stopce pod linkiem „Reklamacje, Wymiany Zwroty” .

6.5 Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w punktach powyższych niniejszego Regulaminu, zostanie wystawiona faktura korygująca / korekta dokumentu sprzedaży. Faktura korygująca/ korekta dokumentu sprzedaży zostanie wysłana do Kupującego za pomocą poczty elektronicznej. Podpisaną kopię faktury korygującej / korekty dokumentu sprzedaży Kupujący zobligowany jest do odesłania do Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy za zwrócony towar na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego lub w inny uzgodniony z nim sposób. Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych w punktach powyższych niniejszego Regulaminu, Sprzedający ma prawo do odmowy odstąpienia od umowy i odesłania towaru do Kupującego na jego koszt.

6.6 W przypadku odstąpienia od umowy dokonanego na podstawie §6.4 Sprzedający zwróci otrzymane z tytułu zawartej umowy środki pieniężne pomniejszone o koszty wysyłki.

6.7 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.8 Towar, który ma w Sklepie status "na zamówienie" nie podlega zwrotowi.


 

§. 7. GWARANCJA I REKLAMACJE
 

7.1 Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski (UWAGA: z zastrzeżeniami w punkcie 4.1).

7.1.1. Gwarancja obejmuje wady fabryczne ujawniające się w czasie okresu gwarancyjnego.

7.1.2. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem ewidentnych wad fabrycznych).
7.1.3. 
Sprzedający może zastosować upust cenowy, który będzie stanowić tzw. upust gwarancyjny. Oznacza to, że każdy ewentualny upust cenowy od ceny nominalnej automatycznie zwalnia Sprzedającego z zobowiązań gwarancyjnych na sprzedawany towar.

7.2 Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad.

7.3 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Kupujący winien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą oraz zgłosić reklamację poprzez formularz kontaktowy w Sklepie, a dla zarejestrowanych w Sklepie użytkowników poprzez Panel Klienta / Reklamacje / Napisz zgłoszenie.
7.4 -

7.5 Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji. W/w formularz jest dostępny do pobrania na stronie sklepu w dolnej stopce pod linkiem „Reklamacje, Wymiany Zwroty”

7.6 Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji towaru najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u producenta, dystrybutora lub dostawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

7.7 W przypadku uznania reklamacji Sprzedający dokonuje naprawy bądź wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klupującego kwoty za uszkodzony towar Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży / korekty dokumentu sprzedaży. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7.8 Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów dodatkowych w przypadku reklamacji niezasadnej złożonej przez Kupującego, np. koszty ekspertyzy Serwisu, koszty transportu, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

7.9 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku, gdy Kupujący użytkował towar niezgodnie z instrukcją obsługi, a w przypadku niektórych towarów (odpowiednia informacja znajduje się wtedy w opisie Towaru / produktu w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej dostarczonej razem z Towarem) gdy instalację lub czynności serwisowe nie były dokonywane przez Autoryzowany Serwis lub Sprzedawcę.

 

 

§. 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

8.1 Wraz z akceptacją Regulaminu Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Kupującemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

8.2 Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 


§. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

9.1 Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

9.2 Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o wszelkich zmianach w danych osobowych potrzebnych do wystawienia faktury vat.

9.3 Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11+, Firefox 34+, Opera12+, Safari 5+, Chrome35+. Wymagane jest włączenie Java Script i Cookies.

9.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

9.5 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1694r. Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

9.6 Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności.


Przejdź do strony głównej

NEWSLETTER
Promocje i Nowości - na start darmowy Kupon Rabatowy


 
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ